2020.09.14 වන දින මගෙ අම්මගෙ …

, , Leave a comment

2020.09.14
වන දින මගෙ
අම්මගෙ ජාතික
හැදුනම්පත මීරිගම හා වරකපල
නගරය තුල වැටී
ඇත. ( ජා.හැ.අ. 197075200728 )
දුටුවහොත් මෙම
දුරකතන අන්කයට අමතන්න. ( 0723780403 )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම