අඩුම මිල අපෙන් HP Elitebook 8…

, , Leave a comment

අඩුම මිල අපෙන්

HP Elitebook 840 G5 Laptop (Used)

16GB Ram 256SSD Nvm

Intel Core i5 (7th Gen) 7300U / 2.8 GHz

Intel HD Graphics 620

Integrated Multi array Microphone

Inbuilt Microphone

Webcam

Bang & Olufsen Play – Stereo Speakers

Video Recording – 720p HD

Display Type – LED

Display Resolution – 1920 x 1080 Pixels

Display Touchscreen – No

Display Size – 14 Inches (35.56 cm)

Backlit Keyboard – Yes

Fingerprint Scanner – Yes

Weight – 1.5 Kgs

Operating System – Windows 10 Professional

Colors – Silver

Bluetooth Version – 4.1

Power Supply – 50 W AC Adapter W ( Original )

Battery Back up – 4 – 5 hrs

One Month Checking Warranty

Six Month Service Warranty

Rs. 110,000/= ( Retail Price )

We Can Supply Wholesale island wide

කෙලින්ම ආනයන කරන නිසා අපි අඩුවට දෙනවා…..

Selooton Global

Divlapitiya Road , Mirigama, Sri Lanka

Mathisha Auto Zone International

Divlapitiya Road , Mirigama, Sri Lanka

[https://goo.gl/maps/ciVqfpJKfjLsjk2Q7](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FciVqfpJKfjLsjk2Q7%3Ffbclid%3DIwAR3zccsz6bssd4tgW8BaEEDeCQEAE3dPFe8AjDZ0Y6VV9fLoCDE9JE7MRZU&h=AT2-LKu2XTy4FRZPRGxV8zq8w5k988BIdxqhyPvT86AYyDuHfcA58f097ELQUxO0-MFRCXOy-K8ktx-stc7CfniuqDK5sgQELEu220KVfGK9Ej30ZTNnirYyiDT3V6MO7OTt&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1q8a7EJ8t3H0YubiZMCaRlxAdZ4mD_tBJVKoztB-U_kWUOGMfrYIBHZLFPMdmW1HQVI7mhO8UOVkkWJd1nUBYWDXPXQmdERzxDBI3IKqYc91O03IApjhimFkopbZiqkH5w1ROafBIOPMcrB5NWAw2v_NWX6SnG2qSjwzMYknf806sLvg4LkNJGtr3cZtOLeEc6K6fPekIv)

ප්‍රාර්තනා බෝදිය අසල

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වර්ගයේ Laptop / Mobile Phones / Electronic Items / Vehicle Spare Parts අපෙන් ගෙන්වා ගෙනීමට පුලුවන්

ඉහත ඇති සියලුම විස්තර කියවා බලා අවශ්‍ය නම් පමනක් පහත ඇති දුරකතන සම්බන්ද කරගන්න…

Ranil – 0779373739

Ranil – +971501667009 ( Watzup පමනි)

Sankalpa – 0710441176

Hashini – 0775323969

Office – 0332274400

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම