අපේ රාජ්‍ය සේවය ගැන ලියැවෙන ලි…

, , Leave a comment

අපේ රාජ්‍ය සේවය ගැන ලියැවෙන ලිපි පෙලෙහි සිව් වැන්න..

රාජ්‍ය සේවකයන්ට සිය අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ නිතර ඇති වන ගැටළු වලට විසඳුම්..

රාජ්‍ය අංශයේ නිරන්තර විමසීම් සඳහා ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙතින් කල හැකිය.
රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සිය පරිපාලන කටයුතු කිරීමේදී ආයතන සංග්‍රහය, රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ සෘඡුවම ආවරණය නොවන කරුණු පිළිබඳව ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ තීරණ විමසා සිටිය හැකිය.

මෙහි සඳහන් පිළිතුරු පූර්වාදර්ශ ලෙස ගෙන ක්‍රියා කිරීමට හැකියාවක් ඇති අතර කිසියම් වූ ගැටළු සහගත තත්වයක් පවතී නම් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 12/2012 අනුව අදාළ කරුණු ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය.

මේ යටතේ මුලින්ම අවධානයට යොමු වන්නේ…කවුරුත් කැමති නිවාඩු සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයකට…

* රජයේ ස්ථීර පත්වීමක් බාර ගන්නා අවස්ථා වන විට දරු ප්‍රසූතියක් සිදුකර ඇති නිලධාරිනියක සඳහා 2005.02.03 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 04/2005 හි විධිවිධාන අදාළ කර ගනිමින් ප්‍රසූති නිවාඩු ලබා දිය හැකිද?

හැකිය. දරු ප්‍රසූතිය සිදු වූ දින සිට නිලධාරිනිය ස්ථීර පත්වීම බාරගත් දිනය දක්වා වූ කාල සීමාව අඩු කර ඉහත චක්‍රලේඛ විධිවිධාන පරිදි වැටුප් සහිත, අඩ වැටුප් හා වැටුප් රහිත ප්‍රසූති නිවාඩු ලබා දිය හැක.

* රාජකාරී වේලාවෙන් බැහැර අවස්ථාවක දී සිදුවන අනතුරක් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 382හි විධිවිධාන අනුව නිවාඩු ලබා දිය හැකිද?

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 382 අනුව අනපේක්ෂිත ව්‍යසනයක් යනු යම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක් තුළ සිදුවන ගංවතුර, සුළි සුළං, භූමි කම්පා, දීර්ඝ නියඟ වැනි ස්වාභාවික ව්‍යසනයන් හෝ යුද්ධමය අවස්ථාවක දී ඇති වන ව්‍යසනයන් වේ. එවැනි අවස්ථාවක අනතුරකට පත් වන නිලධරයෙකුට එම චක්‍රලේඛයේ විධිවිධාන අනුගමනය කරමින් නිවාඩු ලබා දිය හැකිය. ඒ හැර වෙනත් හදිසි අනතුරු (රථවාහන අනතුරු වැනි) වෙනුවෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 382 හි විධිවිධාන අදාළ කර ගත නොහැක.

* විදේශ ශිෂ්‍යත්ව මත වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා විදේශ ගත වන නිලධරයකුගේ කලත්‍රයා ද රජයේ සේවකයෙකු වන අවස්ථාවක දී එම කලත්‍රයාට නිලධරයා සමඟ වාසය කිරීමට විදේශ නිවාඩු ලබා ගත හැකිද?

හැකිය. 2014.10.07 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 23/2014 අනුව වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාගත හැකිය

*කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ යෙදී සිටින නිලධාරිනියන් හට ප්‍රසූති නිවාඩු ලබා දිය හැකිද?

නොහැක

* නීත්‍යානුකූලව දරුවෙකු හදා ගැනීමට ලබා ගන්නා රජයේ නිලධාරිනියකට දරුවා රැක බලා ගැනීමට නිවාඩු ලබා ගත හැකිද?

විශේෂ නිවාඩු ලබා ගත හැක. ඒ සඳහා ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය

* අනිවාර්ය සේවා කාලයක් සහිතව නිලධරයෙකුට ආයතන සංග්‍රහයේ XII වැනි පරිච්ඡේදයේ 14 හෝ 16 වගන්තිවල විධිවිධාන පරිදි වැටුප් සහිත හෝ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දී ඇති අවස්ථාවක, එකී නිවාඩුවට අදාළ අනිවාර්ය සේවා කාලය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා නිලධරයාගේ වෛකල්පික විශ්‍රාම ගැනීමේ වයස (අවුරුදු 55) ඉක්මවා අවුරුදු 60 දක්වා වන සේවා කාලය ද අදාළ කර ගත හැකිද?

අනිවාර්ය සේවා කාලය නිලධරයාගේ වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වීමට පෙර නිම කළ හැකි වන පරිදි නිවාඩු ලබා දීම කළ හැකිය. එම අනිවාර්ය සේවා කාලය සම්පූර්ණ වීමට ප්‍රථම වයස අවුරුදු 55 – 60 අතර කාලයේ දී නිලධරයා විශ්‍රාම යාමට ඉල්ලා සිටින්නේ නම් එවිට ඉතිරි අනිවාර්ය සේවා කාලය සඳහා අදාළ දණ්ඩන මුදල අය කළ යුතුය

* රජයේ නිලධරයෙකුගේ කලත්‍රයා හෝ දරුවෙකු අසනීප වූ අවස්ථාවක දී ඉකුත් නිවාඩුවලට අමතරව තවදුරටත් නිවාඩු ලබා ගත හැකිද?

2013.07.02 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 11/2013හි විධිවිධාන පරිදි වසරක කාලයක් සඳහා දේශීය හෝ විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාගත හැකිය

* රජයේ නිලධාරිණියක අධ්‍යයනය සඳහා හෝ රැකියා සඳහා විදේශගතව සිටින අවස්ථාවක දී සිදුවන දරු ප්‍රසූතියක් සඳහා විදේශීයව ප්‍රසූති නිවාඩු අනුමත කළ හැකිද?

නොහැක

* රජයේ නිලධරයෙකු තම තනතුරට අදාළ සේවා ව්‍යවස්ථාවේ/බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියේ/ උසස් කිරීම් පරිපාටියේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලාවක් අධ්‍යයන නිවාඩු නොලබා හදාරන අවස්ථාවක දී විභාග සඳහා සූදානම් වීමට අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා ගත හැකිද?

2014.10.07 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 23/2014හි විධිවිධාන පරිදි අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා ගත හැක

* ආයතන සංග්‍රහයේ XII පරිච්ඡේදයේ 23:3 උප වගන්තිය යටතේ මාණ්ඩලික නිලධරයෙකුට විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීමේ දී පවතින සීමාවන් කවරේද?

නිවාඩු ලබාගන්නා අවුරුද්දේත් ඊට කලින් අවුරුදු දෙකත් යන අවුරුදු තුනේ සමුච්චිත නිවාඩු සහ නිලධරයාට හිමි අඩ වැටුප් හෝ පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩු මාස 06ක උපරිමයක් දක්වා ලබා ගත හැක. මාස 06 ඉක්මවා නිවාඩු අනුමත කළ යුත්තේ රාජ්‍ය පරිපාලන විෂයය භාර ලේකම්වරයා විසිනි. මෙලෙස දීර්ඝ කරන නිවාඩු කාලය අඩ වැටුප් හෝ වැටුප් රහිත නිවාඩු විය යුතුය

* වෛද්‍ය සහතික මත වෛද්‍ය නිවාඩු ලෙස යම් දින ගණනක් අනුමතව ඇති විටෙක එකී දින ගණන තුළට ගැනෙන සෙනසුරාදා, ඉරිදා හෝ රජයේ නිවාඩු දින ද නිලධරයාට හිමි විවේක නිවාඩුවලින් අඩු කළ යුතුද?

වෛද්‍ය සහතික මත නිලධරයකුට සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු ලෙස ලබා දිය හැකි නිවාඩු ප්‍රමාණය වනුයේ අදාළ විධිවිධාන පරිදි පවත්නා වර්ෂයේ තවදුරටත් ඉතිරිව පවතින නිවාඩු ප්‍රමාණය හා පසුගිය වර්ෂයේ ඉතිරිව පවතින විවේක/අසනීප නිවාඩු ප්‍රමාණය සමඟ තවදුරටත් නිවාඩු අවශ්‍ය වන්නේ නම් ආයතන සංග්‍රහයේ XII වැනි පරිච්ඡේදයේ 10 වගන්තිය යටතේ ලබා ගත හැකි ඉකුත් නිවාඩුත් වේ. එම පරිච්ඡේදයේ 8:3 උප වගන්තියෙහි විධිවිධාන අනුව මෙරට දී ගත කරන විවේක නිවාඩු කාලයකට ඇතුළත් වන සෙනසුරාදා, ඉරිදා සහ රජයේ නිවාඩු දින, නිවාඩුවලින් අඩු කරනු නොලැබේ. ඒ අනුව වෛද්‍ය සහතික මත වෛද්‍ය නිවාඩු ලෙස සම්පූර්ණ වැටුප් සහිතව ලබා දිය හැකි යම් නිවාඩු ප්‍රමාණයක් අනුමත කරන අවස්ථාවක දී සෙනසුරාදා දිනය සාමාන්‍ය රාජකාරි දිනයක් ලෙස සලකන නිලධරයන්ට ඉරිදා සහ රජයේ නිවාඩු දින ද, සේවා මුර ක්‍රමය යටතේ සේවයේ යොදවා ඇති නිලධරයන්ට සතියේ ඔවුන්ට ලැබෙන විවේක දින ද, සතියේ දින 05 පමණක් සාමාන්‍ය රාජකාරි දින ලෙස නියම වී ඇති නිලධරයන්ට සෙනසුරාදා, ඉරිදා සහ රජයේ නිවාඩු දින ද නිලධරයාට හිමි විවේක නිවාඩුවලින් අඩු නොකළ යුතුය.

උදා :- සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු ලබා දිය හැකි සතියේ දින 05 පමණක් රාජකාරියේ යෙදිය යුතු නිලධරයකුට දින 05 ක වෛද්‍ය හේතූන් මත නිවාඩු අනුමත කරන අවස්ථාවක දී සහ එම කාලය තුළට රජයේ නිවාඩු දින 02 ක් ඇතුළත් වන්නේ නම් නිලධරයා අසනීපය මත දින 05 ක් සේවයට වාර්තා නොකළ ද සත්‍ය ලෙසම ඔහුට හිමි වැටුප් සහිත විවේක නිවාඩුවලින් අඩු කළ යුත්තේ දින 03 කි

*රාජ්‍ය නිලධාරිණියකට ගර්භනී අවස්තාව මාස 05 ක් වූ විට ප්‍රසූති නිවාඩු ලබා ගන්නා තෙක්, රාජකාරි සඳහා සේවා ස්ථානයට පැය භාගයක් ප්‍රමාද වී පැමිණීමට හා සාමාන්‍යයෙන් සේවා ස්ථානයෙන් පිටවන වේලාවට පැය භාගයකට ප්‍රථම පිටවීමට ද ආයතන සංග්‍රහයේ XII වැනි පරිච්ඡේදයේ 18:7 උප වගන්තියෙහි විධිවිධාන මඟින් සලසා දී ඇති සහනය උදේ හෝ සවස එකවර පැයක් ලෙස ලබා දිය හැකිද?

ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු පිළිබඳ නිවාඩු අනුමත කරන බලධරයා සෑහීමකට පත් වන්නේ නම් එම සහනය එකවර පැයක් ලෙස ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධත්වයක් නොමැත

* ප්‍රසූති නිවාඩු ලබා ඇති නිලධාරිණියකට එම නිවාඩු කාලසීමාව අතරතුර දී ස්ථාන මාරුවක් ලැබ එය ක්‍රියාත්මක වුවහොත් ප්‍රසූති නිවාඩු (වැටුප් සහිත, අඩ වැටුප් හෝ වැටුප් රහිත) කාලයේ ඉතිරි ප්‍රමාණය නව සේවා ස්ථානයෙන් අනුමත කරගත හැකි ද?

ස්ථාන මාරු නියෝගයක් අනුව නව සේවා ස්ථානයට වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව චක්‍රලේඛ විධිවිධාන ප්‍රකාරව නිලධාරිණියට තවදුරටත් වැටුප් සහිත, අඩ වැටුප් හෝ වැටුප් රහිත ප්‍රසූත නිවාඩු ඉතිරි වී ඇත්නම් නව සේවා ස්ථානයෙන් එම ඉතිරි නිවාඩු ප්‍රමාණය ලබා දීම අනුමත කළ හැක

දෙවනුව විමසීම දුම්රිය බලපත්‍ර පිළිබඳව ඇතිවන ගැටළුවක් ගැන

* රජයේ නිලධරයන්ගෙන් යැපෙන දරුවන් සඳහා නිවාඩු ගමන් බලපත්‍ර (Railway warrants) ලබා දීමේ දී ඔවුන් සඳහා උපරිම වයස් සීමාවන් පනවා ඇත්ද?

ආයතන සංග්‍රහයේ XVI වැනි පරිච්ඡේදයේ 1:3 උප වගන්තිය අනුව වයස් සීමාව නොසලකා නිත්‍ය ලෙසට යැපෙන බව තහවුරු කර ගැනීම ප්‍රමාණවත් වන අතර, එම පරිච්ඡේදයේ 1:3:4 උප වගන්තිය අනුව එම තහවුරු කර ගැනීම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ වගකීමක් වන අතර අවශ්‍ය නම් මේ සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාම නිලධාරී වෙතින් තහවුරුවක් ද ඉල්ලා සිටිය හැක.

* තෙවනුව රාජ්‍ය සේවක කාර්යාල වේලාව සම්බන්ධයෙන්

පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.45 දක්වා වේ

කාර්යාල සේවක සේවයේ I වන පන්තියේ නිලධරයන්ගේ කාර්යාල වේලාව කුමක්ද?
ගමන් වියදම්
විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක දී රැකවරණ නිලධරයන්ට ගමන් වියදම් සහ සංයුක්ත දීමනා ගෙවිය හැකිද?
ආයතන සංග්‍රහයේ XIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 29:8 හි විධිවිධාන පරිදි ගෙවීම් කළ හැකිය. එමෙන්ම 2008.01.08 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ ලිපි 02/2008 මඟින් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර උපදෙස් ලබා දී ඇත

ඉනික්බිති නිල නිවාස ගැටළු

* කොන්ත්‍රාත් පදනම මත නැවත සේවයේ පිහිට වූ නිලධරයන්ට නිල නිවාස හිමිද?

යම් තනතුරකට උප ලේඛන ගත කරන ලද නිල නිවාසයක් හිමි නම් පමණක්, එම තනතුර දරන්නා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ යෙදී සිටිය ද එය ලබා දිය හැකිය. උපලේඛනගත නිවසක් හිමි නොවන තනතුරක කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ යෙදවූ නිලධරයෙකුට රජයේ නිවාසයක් සඳහා හිමිකමක් නොමැත

නිල නිවාස
කොන්ත්‍රාත් පදනම මත නැවත සේවයේ පිහිට වූ නිලධරයන්ට නිල නිවාස හිමිද?
යම් තනතුරකට උප ලේඛන ගත කරන ලද නිල නිවාසයක් හිමි නම් පමණක්, එම තනතුර දරන්නා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ යෙදී සිටිය ද එය ලබා දිය හැකිය. උපලේඛනගත නිවසක් හිමි නොවන තනතුරක කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ යෙදවූ නිලධරයෙකුට රජයේ නිවාසයක් සඳහා හිමිකමක් නොමැත

රාජ්‍ය සේවක දේපළ හා ආපදා ණය

* කිසියම් නිලධරයෙකු සඳහා රජයේ සේවක දේපළ ණය යටතේ ලබා දිය හැකි උපරිම මුදල (රුපියල් ලක්ෂ 30ක මුදල හෝ නිලධරයාගේ අවුරුදු 07ක වැටුප යන දෙකෙන් අඩු මුදල) නිර්දේශ කිරීමේ දී නිලධරයාගෙන් අය කළ හැකි උපරිම මාසික අය කිරීම කෙසේ විය යුතුද?

නිලධරයා ලබන මාසික ශුද්ධ වැටුප (දීමනා හැර) නොඉක්මවන පරිදි මාසික වාරිකය හා පොළිය ගණනය කළ හැකිය

* ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන අනුව ඇපකරුවන් ඉදිරිපත් කර, වරක් ආපදා ණය ලබා ඇති නිලධරයෙකු එම ණය මුදලේ ශේෂයක් තිබියදී ම නැවත වතාවක් ආපදා ණය මුදල් ඉල්ලුම් කිරීමේ දී යළිත් ඇපකරුවන් ඉදිරිපත් කළ යුතුද?

ඔව්. මෙහිදී මුල් ඇපකරුවන් නිදහස් වන අතර, අවසාන ණය මුදල සඳහා ඇප වන පුද්ගලයන් මුළු ආපදා ණය මුදල සඳහා ම ඇපකරුවන් වනු ඇත

රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථාන මාරු ප්‍රතිපත්තිය

* ස්ථාන මාරු නියෝගයේ උපවේශන දීමනා ගෙවන බව සඳහන් නොවන අවස්ථාවක දී එම දීමනාව ගෙවිය හැකිද?

එක් ලිත් මාසයකට අඩු කාලයක් ඇතුළත ක්‍රියාත්මක වීමට ස්ථාන මාරු නියෝගයක් ලබා දී, ඒ අනුව අදාළ ස්ථාන මාරුව සිදුව ඇත්නම් ආයතන සංග්‍රහයේ XIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 24 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව උපවේශන දීමනා ගෙවිය හැකිය

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සබැඳි ගැටළු

* කිසියම් තනතුරකට අයත් පත්වීම් ලිපියක කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක් ගැන සඳහන් නොවී ඇති වි‍ටෙක, නිලධරයෙකු සිය තනතුරට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සමත් විය යුතුද? සමත්විය යුතු නම් ඒ සඳහා පවතින විධිවිධාන කවරේද?

තනතුරට අදාළ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියේ හෝ සේවා ව්‍යවස්ථාවේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක් ඇතුළත්ව ඇත්නම් නිලධරයා කාර්යක්ෂමතා කඩඉමෙන් සමත්විය යුතුය. එහෙත් අදාළ පත්වීම් ලිපියේ එම විධිවිධාන සඳහන් ව නැති විට ඒ සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙතින් උපදෙස් ලබා ගත යුතුය

* කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීම සඳහා විධිමත් බලධරයා විසින් සහන කාලයක් ලබා දී ඇත්නම් එම කාලය සඳහා වැටුප් වර්ධක ලබා දිය හැකිද?

වැටුප් වර්ධකය උපයාගෙන ඇති අවස්ථාවක දී වෙනත් අයුරකින් නුසුදුසු නොවන්නේ නම් ගෙවිය හැකිය.

* 2001.09.12 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 20/2001 ප්‍රකාරව කාර්යක්ෂමතා කඩඉමෙන් නිදහස් වීමේ විධිවිධාන කවරේද?

2001.10.01 දින හෝ එදිනට පෙර පහත අවශ්‍යතා සියල්ල සම්පූර්ණ කර තිබූ නිලධරයන් පමණක් කාර්යක්ෂමතා කඩඉමෙන් සමත්වීමේ අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කළ හැකිය.

2001.10.01 දින වන විට වයස අවුරුදු 45 සම්පූර්ණ වී තිබීම.
බඳවා ගැනීම් පරිපාටියේ හෝ සේවා ව්‍යවස්ථාවේ වයස පදනම් කර ගෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමෙන් නිදහස් වීමට අදාළ විධිවිධාන ඇතුළත්ව තිබීම.

2001.10.01 දින වන විට නියමව තිබූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් වැටුප් පියවරට එළඹ තිබීම. (පෙරදාතම් කිරීම හෝ උසස් කිරීම හෝ වැටුප් වර්ධක වාසි ලබා ගැනීම මත හෝ අදාළ වැටුප් පියවරට එළඹ තිබීම හෝ වැටුප් පියවර ඉක්මවා යාම මෙහි දී අදාළ නොවේ.)

* බඳවා ගැනීම් පරිපාටියේ/සේවා ව්‍යවස්ථාවේ හෝ පත්වීම් ලිපියේ සඳහන් ආකාරයට නියමිත පරිදි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් වීමට නොහැකි වූ නිලධරයන්ට සහන ලබා ගැනීම සඳහා පවතින විධිවිධාන කවරේද?

ඒ සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 02/2011 සහ 02/2011 (1) හි විධිවිධාන පරිදි සහන කාලයක් ලබා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

අනෙකුත් ගැටළු ගැන මීලඟ ලිපියෙන් කතා කරමු..
“ප්‍රබුද්ධ”

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම