අප ආයතනයේ පහත ඇබෑර්තු පුරප්පාඩ…

, , Leave a comment

අප ආයතනයේ පහත ඇබෑර්තු පුරප්පාඩුව ඇත.

වගා කාම්කරුවන් 04 කුලියාපිටියට
නවාතැන ආහාර සමග වැටුප රු 36,000

ආරක්ශක නිලධාරී පිරිමි – කිරුලපන වැටුප රු45,000

පිරිසුදු කීරීමේ කම්කරු සහ සුපර්වයිසර් – කොල්ලුපිටිය සහ කිරුලපන දිනකට 1500

ගොඩනැගිලි නඩත්තු සහයක – කොල්ලුපිටිය
ආහාර සමග වැටුප රු 45,000

වයස 40ට වැඩි නම් වඩාත් සුදුසුයි

0773571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම