අරගලය වෙනුවෙන් …. හැමදාකම …..

, , Leave a comment

අරගලය වෙනුවෙන් ….
හැමදාකම …
“මීරිගම අපි”
වෙනුවෙන්ම …
අපි …. එක්කම හිටි ..
මීරිගම
“ලක් පුතුන්”
කරපු වැඩක් …
#හිතමුවෙනස්කරමු

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම