ඉක්මනින් විකිණීමට 👈 පර්චස් 21…

, , Leave a comment

ඉක්මනින් විකිණීමට 👈 පර්චස් 21.7 යි.
නිරවුල් ඔප්පු ප්‍රාදේශීය සබා අනුමත (මීරිගම )
හයිවේ එකට කිමී එකයි (කුරුනෑගල) කටුනායක හයිවේ එකට මීටර් 100යි.
මිරීගම කි.මී 1 4/1 යි. තලාකොලයාය හංදිය .
කොටදෙනියා පාරට මීටර් 20යි
( පොල් ගස් හතරයි තැබිලි ගහයි නාරන් දොඩම් ඇබරැල්ලා කොස් නමිනම් රබුටන් කෙසෙල් පල දරන ගස් ඇත)
එකයි පහලවයි. 0716028603.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම