ඉක්මනින් විකිනීමට! මීරිගම අධ…

, , Leave a comment

ඉක්මනින් විකිනීමට!

මීරිගම අධි ෙව්ගි පිවිසුෙම් සිට කි.මී 5 යි.සංචාරක නවාතැනක් / ෙහා්ටලයක් සදහා විෙශ්ෂයි.වගා කටයුතු සදහාද සුදුසුයි.නිරවුල් ඔප්පු.ඉඩමටම පිවිසීෙම් මාර්ගය.අක්කර 3 ක් ඇත.ලක්ෂ 155.

Call 📞 0717880838

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම