ඉක්මනින් විකීණිමට 0771335376 …

, , Leave a comment

ඉක්මනින් විකීණිමට 0771335376 inbox හෝ වට්සප් එන්න ගැනුම්කරුවන් පමනක් මිල ලක්ෂ 48යි

👉මුද්දරගම, බදුරාගොඩ බස් පාරට මීටර් 600m
👉පල්ලේවෙල බස් පාරට මීටර් 100m

⚪වේයන්ගොඩ 8 km
⚪පල්ලේවෙල 5 km
⚪දිවුලපිටිය 6 km
⚪නයිවල 12 km
⚪️මීරීගම 11 km
👉පර්චස් 13.5

👉නිදන කාමර 4
👉සාලය
👉කුස්සිය
👉බාත්රැමි එක සහ එලියේ වැසිකිලිය
වහලය උළු සිවිලිමි ගසා නොමැත… බිම ටයිල් කර ඇත.මිල ලක්ෂ 48

👉ලිං ජලය/නිස්කලංක පරිසරය/නිරවුල් ඔප්පු inbox හෝ වට්සප් එන්න ගැනුම්කරුවන් පමනක්

දු:ක0771335376

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම