උසස් තත්වයේ ජංගම දුරකථන උපාංග …

, , Leave a comment

උසස් තත්වයේ ජංගම දුරකථන උපාංග අඩු මිලට වගකීමක් සමග! 📱📱🎧🎧

SAM D MOBILE
0777524205 (Wtsapp)
Negombo Road , Mirigama.

🔖Hand Free
🏷️Picun Neck Band – 3000/=
(battery life 10 to 15 hours)
🏷️Lenovo Neck Band – 3500/=

🔖Power Banks (6 month warranty)
🏷️10000mAh – 3700/=
🏷️12000mAh – 4200/=
🏷️40000mAh – 5800/=
🏷️Nokia 20000mAh / 22.5 Fast Charging – 9500/=

🔖Chargers (6 month warranty)
🏷️Intex 2A Charger – 900/= (Micro & Type C)
🏷️DJI 18W Adapter – 1400/=
🏷️Aukey 20W Adapter – 2300/=

🔖Data Cables (All types of data cables are available)

🔖Phone Stands etc….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම