ඔපේරා විශේෂඥ වෛද්ය සේවය – විල්…

, , Leave a comment

ඔපේරා විශේෂඥ වෛද්ය සේවය – විල්වත්ත

මේ මස 27 වන දින ඔබ සැම සදහා විවෘතයි .
28 වන දින හවස 4.00 සිට 9.00 වෛද්ය පතිකාර ලබා ගත හැකිය.
30 වන ඉරිදා පෙ.ව 8.00 සිට 12.00 විශේෂඥ අයුරුවෙද වෛද්ය සේවය ලබා ගත හැක.
27 වන දින සිට මනො උපදෙශන සේවය ද ඔබට ලබා ගත හැකිය. වෙලාවන් වෙන් කර ගැනිම සදහා අමතන්න.
0777289621 / 0775909213
0332310232

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම