ඔබගේ මංගල උත්සවය ලස්සන කරගන්න …

, , Leave a comment

ඔබගේ මංගල උත්සවය ලස්සන කරගන්න අපීට කතා කරන්න
ප්‍රාතිහාරී කලායතනය මිරිගම
0702582980

වෙස් නර්තනය කන්ඩයම්
පිළිගැනීමේ ගීත
ජයමංගල ගාථා
අෂ්ථක
කාන්තා නර්තන කන්ඩායම්
ෂැන්පෙන්
කිරි කල
පොරු
ස්‍යොභාය මේස
වෙඩින් කේක්
එක තැනින් අඩු මුදලට අපේ සෙවවන් ලබාගත හැක
තවද විවිධ උස්සව වර්ණවත් කරගන්න අද අපිට කථා කරන්න

පෙරහැරවල් සදහා නර්තන කන්ඩායම්
හේවිසි කන්ඩයම්
පිරිත් මණ්ඩප්ප
සංගීත සන්දර්ශන සදහා නර්තන කන්ඩායම්
ඔබට ලබාගත හැම

දැන්ම කතා කර දින වෙන් කරගන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම