ගිණුම් තොරතුරු ලැබීම් – රු…

, , Leave a comment

ගිණුම් තොරතුරු

ලැබීම් –

රු 410,000.00

වියදම් –
Water heater 30,000.00
Syringe Pump 92,500.00 × 3
277,500.00
Furniture 66,000.00

Total 373,500.00

2021 -10- 20 දිනට අත ඉතිරි

_ 410,000.00
373,500.00
——————–
36,500.00
———————-
බැර කලා –

DS 2003 ලබා දුන් රු 28,000.00

DS 2000 Syringe pump 92,500.00

ඒ අනුව
92,500.00
+ 36,500.00
28,000.00
———————
157,000.00
———————

ක මුදලක් ගිණුම තුල ඉතිරිව තිබුනා
මෙම මුදලින්..

ICU Bed රු 146,500/-
Nebulizer රු 17,000/-
———————
163,500/-
____________

ගිණුමේ ඉතිරි 1335/-

#මීරිගමට_හුස්මක්
#breath_to_mirigama

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම