තත්ත්වයෙන් උසස් කෙටි කලක් භාවි…

, , Leave a comment

තත්ත්වයෙන් උසස් කෙටි කලක් භාවිතා කල Teleseen OrbiTrek Exercise machine එකක් විකිනීමට ඇත. මීරිගම.
Rs.20,000/= (සාකච්ඡාව කල හැකිය)
දු.අ. 0716294068/0768702556

Short term used Teleseen OrbiTrek Exercise machine in good condition for sale in Mirigama.
Rs.20,000/= (Negotiable)
TP. 0716294068/0768702556

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම