නව බස් සේවයක් මීගමුව 53 / 18…

, , Leave a comment

නව බස් සේවයක්
මීගමුව 53 / 182 / 122 මහරගම අපේක්ෂා රෝහල

ගමන් මාර්ගය – මීගමුව – කටුනායක – මිනුවන්ගොඩ – වෙියන්ගොඩ නිටිටඹුව කිරිඳිවැල පුගොඩ හංවැල්ල මීපේ ගොඩගම පනාගොඩ හෝමාගම කොට්ටාව පන්නිපිටිය මහරගම අපේක්ෂා රෝහල

මීගමුව සිට පිටත්විම –

මීගමුව 08:30 AM

කටුනායක 08:50 AM

මිනුවන්ගොඩ 09:10 AM

නිටිටඹුව 09:50 AM

කිරිඳිවැල 10:15 AM

මහරගම අපේක්ෂා රෝහල දක්වා ..

මහරගම අපේක්ෂා රෝහල සිට පිටත්විම

මහරගම 01:45 PM

හංවැල්ල 02:55 PM

කිරිඳිවැල 03:35 PM

මීගමුව දක්වා ….

විමසීමි
0771056570 / 0777490570

මෙම බස් සේවය කිරිඳිවැල සිට 06:10AM පිටත්වි මීගමුව දක්වා ධාවනය වි නැවතත් මීගමුව සිට මහරගම අපේක්ෂා රෝහල දක්වා ධාවනය වන අතර පසු යලිත් මීගමුව සිට 06:00 PM පිටත්වි කිරිඳිවැල දිනපතා ධාවනය වේ …

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම