ප්‍රධාන පෙලේ ආයතනයක ප්‍රදේශ වල…

, , Leave a comment

ප්‍රධාන පෙලේ ආයතනයක ප්‍රදේශ වල විධායක නිලධාරී ඇබෑර්තු ඇත. මැන්පර් නොවේ මුදල් අය නොකෙරේ. කිරුලපන සහ හෝමගම ගොඩගම. සතියේ දින 8.15 – 5 සහ සෙනසුරාදා 8.15 – 1

මුදල් අයකැමි Cahier ඇබෑර්තු.
රැකියා ස්තානය – කොලබ කිරුලපන
වයස අවු 35 ට අඩු
අවුරුද්දකට වඩා අත්දැකීම ඇති කිරුලපන අවට නම් වඩාත් සුදුසුයි
වැටුප රු 60,000 ( මුලික 50, ස්ථිර දීමනා 10 )

මානව සම්පත් විධායක ඇබෑර්තු HR Executive
රැකියා ස්ථානය හෝමගම ගොඩගම
අත්දැකීම සහිත කළමනාකරණ සහ විද්‍යා උපාධියක් සහිත වීම අමතර සුදුසුකමකි
මුල් මාස 06 තුල ආරබක වැටුප රු 45,000.

සේවා සම්බන්ධීකාරක ඇබෑර්තු.
House Keeping superviser , Pest Control & Security cordinator
රැකියා ස්ථානය කිරුලපන
වයස අවු 45 ට අඩු කිරුලපන අවට Superviser අත්දැකීම් සහිත අය නම් වඩාත් සුදුසුයි.
වැටුප රු 60,000 ( මුලික 50, ස්ථිර දීමනා 10 )

CV එක ඇබෑතුව සදහන් කර whatsup කරන්න 0773 571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම