පිටරට online ව්‍යාපර කරන ඔබට …

, , Leave a comment

පිටරට online ව්‍යාපර කරන ඔබට අවශ්‍යය කරන සියලුම භාණ්ඩ ඔබට එවිමට හැකියාව ඇත.

🔴 පිටරවල වැඩ කරන:……
ගෟහනියන්ටත් අවශ්‍යය කරන සියලුම භාණ්ඩ එවිමට අපට පුලුවන්.📦🏘️🛫

🔴 ඔබට අවශ්‍යය:…..
පහසුකම් සපයුමට අප සුදානම් ඔනෑම රටකට.🛫🛫📦

You have the ability to ship all the products you need while doing business online overseas.

Working Abroad: ……
We can send all the goods that the housemates need.📦🏘️🛫

You need: …..
We are ready to provide facilities to any country.🛫🛫📦

வெளிநாடுகளில் வியாபாரம் செய்யும் போது உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் அனுப்பும் திறன் உங்களிடம் உள்ளது.

வெளிநாட்டில் செய்யும் வேலை: ……
வீட்டுக்காரர்களுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் நாங்கள் அனுப்பலாம்

உனக்கு தேவை: …..
எந்த நாட்டிற்கும் வசதிகளை வழங்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்.🛫🛫📦

Hotline 0333154696
For More Information
+94719126500
+94740828675

(Tamil & English language
தமிழ் மொழி.
0771531632 பகிரி)

♻️ Company Number
P V 00240488

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම