*පුද්ගලික සීමිත සමාගම් ලියාපදි…

, , Leave a comment

*පුද්ගලික සීමිත සමාගම් ලියාපදිංචිය සහ අනෙකුත් සේවාවන්*

තනි අධ්‍යක්‍ෂකවරයෙක් සදහා සම්පුර්ණ ගාස්තුව රුපියල් 24,000ක් පමණයි!

වැඩිවන එක් අධ්‍යක්‍ෂකවරයෙක් සදහා 3,500 බැගින් එකතු වේ.

මුලිකව රුපියල් 3,000කින් ඔබගේ සමාගම ලියාපදි‍ංචි කිරිමේ කාර්‍යය ඇරබිමට හැකියාව ඇත​.

ඔබගේ පවතින ව්‍යාපාරය/නව ව්‍යාපාරය 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනතට අනුව සි/ස ප්‍රද්ගලික සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කර​ ගැනිමට දැන්ම​ අමතන්න 📞 077 07 99 191

**2019 සිට – සමාගම් 100 කට වඩා ලියාපදිංචි කර ලබාදි ඇත-**

මෙම සේවාවට අමතරව පහත සේවාද ලබා ගත හැකිය​

Ø ගිණුම් පොත් තැබිම​

Ø EPF/ETF කටයුතු

Ø ආදායම් බදු /වැට් ලියාපදිංචිය සිදු කිරිම​

Ø බදු වාර්තා සකස් කිරිම​

Ø රේගු ලියාපදිංචිය සිදු කිරිම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම