ම්රිගම ආසනේ අඩුආදායමි ලාභි පවු…

, , Leave a comment

ම්රිගම ආසනේ අඩුආදායමි ලාභි පවුල් සදහා අවු13 අඩු දරැවන් සදහා ,මාස්පතා ශිෂ්‍යත්ව මුදලක් දිමට ඉට සුදුසුකමි ඇති දරැවන් ගෙන් අයදුමිපත් කැදවිමක් සිදුකෙරේ..මා හාසමිබන්ද ⁣වන්න.විදුහල්පති වරැන්කිප දෙනෙක් ඉට සමිබන්දවි ඇති.කතාකරන්න.ඉන්බෙ⁣ාක්ස්..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම