‌මිරිගම නගරයට 4Km දුරින්,…

, , Leave a comment


‌මිරිගම නගරයට 4Km දුරින්,
‌මීරිගම කොටදෙනියාව පාරට 1.5Km
(තලාකොළයාය හන්දියෙන් ),
‌මීරිගම දිවූලපිටිය පාරට 1.5Km,
( කොස්ඇටදෙනිය පාසල අසලින්),
‌දුම්රිය පොළට විනාඩි 10 යි,
‌ මධ්‍යම අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 15 යි,
‌නිවස සමග ඉඩම පර්චස් 85ක් ඇත.
‌ මිලගණන් කතා කරගත හැක.
‌දු.අ. 071-2586899 තුෂාර


4Km away from Mirigama town,
1.5Km to Mirigama Kotadeniya Road
(From Talakolaya junction),
1.5Km to Mirigama Divulapitiya Road,
(Near Kosatadeniya School),
10 minutes to the railway station.
15 minutes to Central Expressway entrance,
The land with the house has 85 perches.
Prices can be discussed.
Tel. 0712586899 Thushara

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම