මීරිගම අවට ගම්පහ සහ කුරැණෑගල ද…

, , Leave a comment

මීරිගම අවට ගම්පහ සහ කුරැණෑගල දිසිත්රික්ක වල ෙවෙසන ඹබලාට කදිම අවස්තාවක්….
එදිෙනදා කතාකරන ලියන ඉංග්රීසි
මාස 3 ක ෙකටි කාලයක් තුල ඉෙගන ගනිමු.
සති අන්ත සහ රාත්රී පන්ති.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම