මීරිගම අවට සියලුම පරිගණක අලුත්…

, , Leave a comment

මීරිගම අවට සියලුම පරිගණක අලුත්වැඩියාව සහ පරිගණක උපාංග නිවසටම ගෙන්වා ගැනීම සදහා දැන්ම අමතන්න..😊😊
0701538228 / 0714485342
NT Computer Solutions, Mirigama.
😊😊🤘

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම