මීරිගම, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් …

, , Leave a comment

මීරිගම, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කාර්යාලයේ දූෂිත නිලධාරීන්ගෙන් අපහසුතාවට ලක් වුන කට්ටිය කවුද ඉන්නේ? මට සිදු වූ අපහසුතාවයට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් බලධාරීන් කවුද? දන්නේ නැති නිසා අහන්නේ.. 🤔

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම