මීරිගම නගරයට සමීපව නිස්කලංක පර…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට සමීපව නිස්කලංක පරිසරයක විජයරජදහනේ පිහිටි ලක්ෂ 170/= කට වඩා වටිනා නේවාසික හෝ වයාපාරික ස්ථානයකට උචිත නිවස සහ බිම්කොටස පදිංචි කරුවන් විදේශ ගතවන බැවින් ඉතා අඩුවට ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත .මිලගනන් කතාකරගැනීමට හැක .☎0778593572

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම