මීරිගම නගරයේ (වලවිවත්ත) උඩුමහල…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයේ (වලවිවත්ත) උඩුමහලක් කුලියට දීමට ඇත. මීරිගම දුම්රිය ස්ථානයට 100m, මීරිගම බස් නැවතුම් පොළට 150m. සාලය, මුළුතැන්ගෙය, 1 නිදන කාමරයක්, 1 නාන කාමරයක් සහ බැල්කනි (Balcony) 2 කින් සමන්විතයි.
දු.ක. : 0758575617, 0714334594, 0332275976.

..

An upper floor of a two-story house for rent in Mirigama Town. (Walawwaththa). 100m proximity to the Mirigama Railway Station and 150m to Mirigama Bus Stand. The property consists of a Living Area, 1 bedroom, 1 bathroom, and 2 spacious balconies.
Call us on: 0758575617, 0714334594, 0332275976.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම