මීරිගම නාපේවත්ත් (මීරිගම 4km) …

, , Leave a comment

මීරිගම නාපේවත්ත් (මීරිගම 4km)
නිවසක් කුලියට දීමට

කාමර 4 සාලය කුස්සිය
පිටත වැසිකිලය
නානකාමරය පිටත

පැරණි නිවසකි
ජලය සහ විදුලිය ඇත.

ආර්ථික අපහසුතා ඇති පවුලක් වෙනුවෙන් සාධාරණ මිලට කුලියට දීමට ඇත.

රු 8000/-

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම