මීරිගම නිවාසයක් කුලියට දීමට. …

, , Leave a comment

මීරිගම නිවාසයක් කුලියට දීමට.

පිරිසිදු ලිං ජලය
තෙකලා විදුලිය
වාහන කිහිපයක් ගාල් කිරීමේ හැකියාව
වර්ග අඩි 2000

විසිත්ත කාමරය
නිදන කාමර 3
නාන කාමර 2 (ඇතුලත සහ පිටත) මුලුතැන්ගෙය

[ ] මීරිගම මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට
[ ] මීරිගම අයෝජන කලාපයට(කර්මාන්තපුරය)
ආසන්නව

මාසික කුලිය 15,000

විමසීම් :
074 190 4 190

🔊🔊🔊 ඉඩ පහසු මුලුතැන්ගෙයක් සහ brandex, BOI ආසන්නවම පිහිටි බැවින් ඕනෑම වියාපාරයක් කිරීමේ පහසුකම් සහිතය.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම