මීරිගම මාලදෙනියේ අයොජන කාළපය ප…

, , Leave a comment

මීරිගම මාලදෙනියේ අයොජන කාළපය පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
⚪නිවසයක් ද සහිතයි
⚪පර්.49
⚪නිරවුල් ඔප්පු
⚪221 මිරිගම ගිරිඋල්ල පාටට 1KM
⚪මීරිගමට 4Km
⚪ලිං ජලය
⚪ලක්ෂ 80/= මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක.
විමසිම්: 0777961802

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම