මීරිගම මිගමුව 242 මාර්ගයේ කම්ම…

, , Leave a comment

මීරිගම මිගමුව 242 මාර්ගයේ කම්මල හන්දියේ සිට මිටර් 300 දුරින් ගුරුල්ලගම නිවසක් සහිත පර් 40 ඉඩමක් විකිණීම. යොජිත අඩිවෙගි පිවිසීමට මිටර් 900. පර් එකක් රුපියල් 125000.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම