මීරීගම නගරයට ආසන්නව. රණතුංග මා…

, , Leave a comment

මීරීගම නගරයට ආසන්නව. රණතුංග මාවතට මුහුණලා. පර්චස් 12.3 ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. 0777377147
* ප්‍රධාන පාසල් තුනටම ඉතා ආසන්නයි.
* ව්‍යාපාරයකට සුදුසුයි.
* ඉඩම වටා තාප්ප ඉදිකර ලිද සකසා ඇත,
* නගරයට වි.5 ලගා විය හැක.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම