මෙම සත්කුියාවට නලින්.මල්ලි ඇතු…

, , Leave a comment

මෙම සත්කුියාවට නලින්.මල්ලි ඇතුලු.සියලුම දෙනාට පිං..ඔයාල පෝදිනට කරනවා..අපිපුලවන් සැම මොාහාතේම.මෙම.සතුන්.වෙනුවෙන් මෙමකාර්‍ය කරනවා..තවත්.අය පගුවන්.වෙලාවට කරනවා.කියලා මා.දන්නවා.මොන⁣ේ.උනුත.උතුමි.මිනිසුන්.මිරිගමසිටිම හරිමසතුටට කරැනක්..ඔබලාට නිදුක්නිරා්ගි.වෙිවා

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම