රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳව ලියන්න පටන…

, , Leave a comment

රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳව ලියන්න පටන් ගත් ලිපි පෙලෙහි තෙවැන්න ලෙසින් මෙය ලියන්න කල්ගත වීම ගැන පළමු කොට සමාව අයදිමි.
රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ කතා කරන විට එහි හදවත බඳු වටිනාකමක් සහිත මාතෘකාව නම්…
“ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය” යි.
Law Advice අද සටහන ලාංකේය පරිපාලන සේවය නොඑසේනම් සිවිල් සේවය ගැනයි.

ලාංකේය පරිපාලන සේවයේ ඉතිහාසය

1796 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු බඩ පළාත් බ්‍රිතාන්‍යයන්ට යටත් වීමෙන් පසු එම ප්‍රදේශවල පරිපාලන කටයුතු මදුරාසියේ සිට ක්‍රියාත්මක වූ පෙරදිග ඉන්දීය වෙළඳ සමාගමේ (East India Company) නිලධාරින් වෙතින් සිදුවිය. එහිදි ඇති වු ප්‍රායෝගික ගැටළු මත 1802 වර්ෂයේදී පරිපාලන කටයුතු සඳහා නිලධාරින් පිරිසක් බ්‍රිතාන්‍යයෙන් මෙරටට පත් කරන ලදී.

එය මෙරට සිවිල් සේවාවේ ආරම්භ වු අතර පසුව මෙම සේවාව බ්‍රිතාන්‍ය සිවිල් සේවය පදනම් කර ගනිමින් 1833 දී ලංකා සිවිල් සේවය (Ceylon Civil Service-CCS) වශයෙන් නම් කරනු ලැබීය. එය 1963 වසරේදී එවකට පැවති ප්‍රාදේශිය ආදායම් පාලන නිලධාරි සේවයද ඇතුළත් වෙමින් ලංකා පරිපාලන සේවය (Ceylon Administrative Service-CAS) ලෙස නම් කරනු ලැබීය. පසුව 1972 දී ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය (Sri Lanka Administrative Service-SLAS) ලෙස නම් කරනු ලැබ මෙරට ප්‍රමුඛතම සිවිල් සේවාව වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙකී පරිපාලන සේවය විෂයෙහි අදාලවන නෛතික තත්වය සේවා ව්‍යවස්ථාව හා චක්‍රලේඛ තුල විස්තීර්ණව පවතී.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය සහ සංශෝධන

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1842/2 2013.12.13
සංශෝධන අංක – 01
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1923/47 2015.07.16
සංශෝධන අංක – 02
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1979/33 2016.08.11
සංශෝධන අංක – 03
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 2086/22 2018.08.30
සංශෝධන අංක – 04
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 2095/9 2018.10.30
සංශෝධන අංක – 05
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 2095/48 2018.11.02
සංශෝධන අංක – 06
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 2137/05 2019.08.19
සංශෝධන අංක – 07
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 2232/37 2021.06.18
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය (පූර්ව සේවා ව්‍යවස්ථාව)

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1419/3 1988.06.07
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1419/3 2005.11.14
සංශෝධන අංක – 01
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1422/23 2005.12.09
සංශෝධන අංක – 02
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1458/2 2006.08.14
සංශෝධන අංක – 03
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1511/19 2007.08.24
සංශෝධන අංක – 04
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1573/5 2008.10.28
සංශෝධන අංක – 05
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1697/10 2011.03.16
සංශෝධන අංක – 06
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1773/23 2012.08.28

චක්‍රලේඛන

16/2006 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය ක්‍රියාත්මක කිරිම 2006.08.17

18/2006 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශේණියට උසස් කිරිම සඳහා වන නිබන්ධනය ඉඳිරිපත් කිරිම 2006.10.19

10/2015 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය ක්‍රියාත්මක කිරීම 2015.04.27

10/2015(I) 2012.07.01 – 2013.12.23 අතර කාල පරිච්ඡේදය තුල ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට බඳවා ගනු ලැබූ නිලධාරීන් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ සඳහා පෙනී සිටීම 2015.07.01

10/2015(II) ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය හා II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් වීම 2016.04.04

10/2015(III) ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ II වන ශ්‍රේණියේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත්වීම 2016.06.16

31/2019 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2137/5 හා 2019.08.19 දිනැති අති විශේෂ
ගැසට් පත්‍රය මගින් ඇතුලත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය

07/2007 රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම 2007.05.28

07/2007(I) රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම 2007.08.29

07/2007(II) රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරිම 2011.07.13

07/2007(III) රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරිම 2012.07.10

රාජ්‍ය සේවයේ මුදුන් මල්කඩ බඳු පරිපාලන සේවයේ නීතිමය තත්වය සැකවින් කතා කල අතර වැඩිමනත් දේ අදාල ගැසට් පත්‍රයන්,ව්‍යවස්ථාවන් සහ චක්‍රලේඛ පරිශීලනය කිරීමෙන් ලබාගන්න අවස්ථාව තියනවා..
“ප්‍රබුද්ධ”

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම