රැකියා පුරප්පාඩු / Job vacancy…

, , Leave a comment

රැකියා පුරප්පාඩු / Job vacancy – Sales girl

Need sales girl for our shop in mirigama town

Trained / untrained

Age 18- 30

urgently required with minimum qualifications

Around mirigama much better

Salary Rs 18000/-

For more details visit our shop around 9am to 11 am on week days

මීරිගම නගරයේ පිහිටි අපගේ ව්‍යාපාරය සදහා
sales girl ලෙස රැකියා පුරප්පාඩු සදහා බදාවා ගනු ලැබේ

වයස 18-30 දක්‌වා පුහුණු/ නුපුහුණු අය
දක්ෂතාවය අනුව අවම සුදුසුකම් මත උවද සලකා බලනු ලැබේ
වැටුප 18000/-

මීරිගම අවට විශේෂයි

වැඩි විස්තර සදහා අප ස්ථානයට උදැසන 9 සිට 11 දක්වා කාලය තුල සතියේ දින තුල පැමිණ විමසන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම