#වූවමනාකරතිබේ **ගණේගොඩ දුම්රි…

, , Leave a comment

#වූවමනාකරතිබේ

**ගණේගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නයෙන් කුලියට හෝ බද්දට නිවසක් අවශ්‍යයි. **

පහත අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නම් වඩාත් සුදුසුයි.

1. කාමර අවම 2ක් (3ක් වඩාත් සුදුසුයි), bathroom, කුස්සිය සහ සාලය ප්‍රමාණවත් වේ.

2. කුඩා මෝටර් රථයක් නැවැත්වීමට පහසුකම් තිබිය යුතුයි.

**comment හෝ inbox message කරන්න**

**call or whatsapp 0718458428**

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම