වේයන්ගොඩ නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 4…

, , Leave a comment

වේයන්ගොඩ නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 4ක් (මිනිත්තු 9ක්) දුරින් සංවර්ධනය කර එළිපෙහෙළි කළ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

ඉඩමේ සිට කීනවල ප්‍රධාන මාර්ගයට දුර 600 m.

ඉඩමේ සිට කීනවල දුම්රිය ස්ථානයට දුර 1 km.

** වේයන්ගොඩ නව අධිවේගී පිවිසුමට කි.මී 5 (තවමත් විවෘත කර නැත).

මීරිගම උතුර අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම සඳහා දුර කිලෝමීටර 14 (මිනිත්තු 22) වේ.

උප මාර්ගය (ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට) පළල අඩි 12 කි

ස්ථානය:

https://goo.gl/maps/37pmrCHmGLyHNrue8

පර්චස් එකක් ලක්ෂ 2යි 20ක් වේ. පර්චස් 20 ක යාබද ඉඩම් කොටස් දෙකක් ඇත (මුළු පර්චස් 40 මද එකවර මිලදී ගත හැක).

——————————————————————–

A developed & cleared land for sale in the distance of 4 km (9 minutes) from Veyangoda town.

600 m to Keenawala main road from the land.

1 km to Keenawala railway station from the land.

** 5 km for new highway entrance of Veyangoda (still not opened).

Distance for Meerigama North highway entrance is 14 km (22 minutes).

Sub road (from main road) width is 12 feets

Location:

https://goo.gl/maps/37pmrCHmGLyHNrue8

Perch price is 2.2 lakhs. There’re two land slots of 20 perches (total 40 perchs also can be bought).

Contact:

Harindu 0767891443 | 0718918291
Maneesha 078 368 0046

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම