සයිනොෆාම් එන්නතේ දෙවනි මාත්‍රා…

, , Leave a comment

සයිනොෆාම් එන්නතේ දෙවනි මාත්‍රාව ලබා දීම ===== මීරිගම moh කාර්‍යලය මගින් පසුගිය මස ඔබ ව්සින් ලබාගත් සයිනොෆාම් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ඉදිරි දිනවල පහත සදහන් ස්ථානවල දි ලබා දීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.පළමු මාත්‍රාව ලබා දීමේදී ඔබ වෙත ලබා දුන් නම ලිපිනය සහිත එන්නත් කාඩ් පත හා ජාතික හැදුනුම් පත අනිවාර්යයෙන්ම රැගෙන ඔබ එන්නත ලබා ගත් ස්ථානයටම පැම්ණ එන්නත ලබා ගන්න. එන්නත් ලබාදෙන දිනයන් හා ස්ථාන 11/06- MOH කාර්යාලය (මීරිගම රාජ්‍ය සේවකයන් සදහා),නාල්ල සායනය. 12/06- MOH කාර්යාලය,නාල්ල සායනය,දෙල්ගහමැඩ්ල්ල සායනය. 14 හා 15/06 – මීරිගම D S සේනානායක ව්ද්‍යයාලය හා 14/06 දින වේයන්ගොඩ බණ්ඩාරනායක ව්ද්‍යයාලය ( පාසල් ගුරුවරුන් හා අධ්‍යාපනය කාර්‍යමණ්ලය සදහා පමණි.) 16/06 – වේවැල්දෙණිය ව්හාරස්ථානය. 17/06 – මීරිගම ශාසනෝදාරාම පිරිවෙන,ගස්පේ සම්ති ශාලාව. නිවැරැදි සව්ඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරම්න් පැම්ණ එන්නත ලබා ගෙන ආරක්ෂාව සලසාගන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම