$ ස්තුතිවන්ත කිරිමක් $ මීරිගම…

, , Leave a comment

$ ස්තුතිවන්ත කිරිමක් $
මීරිගම අපි page පල කරපු අපේ post එකට ගොඩක් orders ආවා අපි ඉදිරියටත් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් නොකර පහත මිලටම රසයේ වෙනසක් නොකර ඔබ වෙත ලබා දිමට කටයුතු කරන්නම්

මීරිගම නගරයට dilivery free
(පාර්සල් 05 කට නොවඩු)
උදේ අහාරය – 130
දවල් අහාරය – 150
රාත්‍රි අහාරය – 130
(වෙල් 03 බත් වියාංජන අනිවාර්ය 03 මාලූ /කුකුල් මස්/ බීත්තර වලින් එකක් වේලකට)
අලුතින් පටන් ගන්න දෙයක් එක නිසා order වලට තමයි උයන්නේ එක නිසා වෙලාසන order එක දෙන්න පුලුවන්නම් හොඳයි
0712943837
0760681594

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම