• වේයන්ගොඩ, නයිවලට නුදුරින් පර…

, , Leave a comment

• වේයන්ගොඩ, නයිවලට නුදුරින් පර්චස් 55ක ඉඩම සමග කුඩා නිවස විකිණීමට ඇත.
• Easy access to Naiwala, Veyangoda, yakkala, Minuwangoda and divulapitiya cities.
• 20 minutes drive to Katunayake Airport and Highway Entrance.
• All necessary facilities are available close to proximity to leading banks, hospitals, supermarkets and etc.
• Calm and quiet area for build your dream house.
• Land with Mango, Jack fruit, Coconut, Cashew and many other various fruits.
• The land value of this area ever increasing with development of proposed central highway interchange in Veyangoda.
• Price : Rs.100,000/= per perch (Negotiable)
• Tel☎ : 070-2798007

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම