⭐⭐රවුම් කියත් සහිත ලී මෝලක් බද…

, , Leave a comment

⭐⭐රවුම් කියත් සහිත ලී මෝලක් බදු දීමට තිබේ⭐⭐⭐⭐

✔දීර්ග කාලීනව කරන අයෙක් සදහා
✔විශ්වාස වන්ත අයෙක් සදහා
✔ලී ඔඩර් ද ලබා දිය හැක
✔මීරිගම ගිරිඋල්ල අවට පිහිටා ඇත
⭐✔⭐✔අමතන්න(0724300088)⭐✔⭐✔⭐✔⭐✔⭐✔⭐✔⭐✔⭐✔✔✔

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම