🏠මීරිගම පිහිටි නව නිවස විකිනී…

, , Leave a comment

🏠මීරිගම පිහිටි නව නිවස විකිනීමට

🏠කාමර 3
🏠බාත්රූම් 1
🏠සාලය
🏠පෑන්ට්‍රිය
💡විදුලිය ලිං ජලය
📑නිරවුල් ඔප්පු
🛣මීරිගම නගරයට 2.5km
🛣මීගමුව මීරිගම ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට 15M

මිල ලක්ෂ:-83 (හදිසි විකිණීමට)මිල ගණන් වෙනස් කර ගත හැක .
සම්බන්ධ කරගැනීම් :-0774042867/0332276834

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම