🐸 මීරිගම අවටින් පර්චස් 50 ක …

, , Leave a comment

🐸 මීරිගම අවටින් පර්චස් 50 ක හෝ ඊට ආසන්න පර්චස් ප්‍රමාණයක්‌ සහිත තැනිතලා හිස් ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය යි.
🐸 කුඩා නිවසක් සහිත ව වුවත් සලකා බැලේ.
🐸 සියලු ම විමසීම් සහ දැනුවත් කිරීම් සදහා පහත දුරකථන අංක යට අමතන්න..
076 6789524

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම