👌 දිවුලපිටියේ චමීගේ අවුරැදු ස…

, , Leave a comment

👌 දිවුලපිටියේ චමීගේ අවුරැදු සේල් 👌

AMP, Setup, ගිටාර්, ඕගන්, වයලින්, PA Amp ඇතුලු ආනයනික ඉලෙක්ට්‍රොනික් උපකරණ රාශියක්

(බලගල්ල සරස්වතී මහ පිරිවෙන චෛත්‍ය දෙසින් ඇති වැලි පාරේ එන්න ඉදිරියට ම)

🤝 උල්ලලපොල – දිවුලපිටිය – චමී 🤝

(බලගල්ල සරස්වතී මහ පිරිවෙන චෛත්‍ය දෙසින් ඇති වැලි පාරේ එන්න ඉදිරියට ම)

☎️ 0777945024

රැ: 1000 සිට ඉහලට

👉AMP
AVR (AMP)
AS IT IS CONDITION

👉 SUBWOOFERS
👉 PORTABLE RADIO
👉 BUFFELS
👉 PA AMP
👉 POWER AMP
👉 KAROKE MIXING AMP
👉 LD PLAYER
👉CD PLAYER, TUNER
👉CASSETTE DECK
👉 SOUND PROCESSOR
👉 KEY CONTROLLER
👉 Mini Compo
AND

(බලගල්ල සරස්වතී මහ පිරිවෙන චෛත්‍ය දෙසින් ඇති වැලි පාරේ එන්න ඉදිරියට ම)

👉 FM mic
👉 Room Cooler AC
👉 Fan
👉 Gas Cocker
👉 Rice Cocker
👉 Re Charge Light
MANY MORE…
😎😎😎😎

අවුරැදු සේල්
🤓🤓🤓

(බලගල්ල සරස්වතී මහ පිරිවෙන චෛත්‍ය දෙසින් ඇති වැලි පාරේ එන්න ඉදිරියට ම)

දැන්ම අමතන්න

උල්ලලපොල චමී
☎️ 0777945024

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම