🔈🔈🔈තොග අවසන් කිරීම 🔈🔈🔈 …

, , Leave a comment

🔈🔈🔈තොග අවසන් කිරීම 🔈🔈🔈

💡💡💡Akra LED House Bulb 💡💡💡

📣📣📣පැරනි මිලටම අපෙන් 📣📣📣

නව මිල අපේ මිල

3w 525/= 325/=
4.8w 630/= 395/=
7w 675/= 460/=
9w 690/= 550/=
12w 895/= 675/=
15w 1,225/= 795/=
20w 1,650/= 995/=

අවුරුදු 2ක වගකීම්
තොග අවසන් වනතුරු පමණයි

NEON Electricals & Tool Mart,
Rajadahana Junction,
Pasyala Road,
Mirigama.

☎ 070 72 63 854
☎ 077 22 63 854

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම