🔈🔈🔈තොග අවසන් කිරීම 🔈🔈🔈 …

, , Leave a comment

🔈🔈🔈තොග අවසන් කිරීම 🔈🔈🔈

💡💡💡Orange LED House Bulb 💡💡💡

📣📣📣පැරනි මිලටම අපෙන් 📣📣📣

නව මිල අපේ මිල

3.5w 640/= 300/=
5w 880/= 425/=
7w 1,100/= 525/=
9w 1,300/= 625/=
12.5w 1,705/= 825/=

අවුරුදු 2ක වගකීම්
තොග අවසන් වනතුරු පමණයි

NEON Electricals & Tool Mart,
Rajadahana Junction,
Pasyala Road,
Mirigama.

☎ 070 72 63 854
☎ 077 22 63 854

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම