🕸වටිනා ඉඩමක් දංඔවිටහන්දියෙන් …

, , Leave a comment

🕸වටිනා ඉඩමක් දංඔවිටහන්දියෙන් විස්තර සදහා දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගන්න 074) 017 5610
මිරීගම / කුරුණෑගල අදිවෙගි මාර්ගයට. K.M : 6 යි,.
වරකාපොල ටවුමට k.m : 1 යි.,
ඉතාම ඉක්මනින් වවිකිනිට ,
පර්චස් 24.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම