😍😍උත්සව සමයේ සියලුම ඔයිල් කෑ…

, , Leave a comment

😍😍උත්සව සමයේ සියලුම ඔයිල් කෑන් වර්ග වට්ටම් සමග මිලදී ගැනීමට අදම අමතන්න. සියලුම ලූස් ඔයිල් වර්ග හා ග්‍රීස් වර්ග විකිණීමට තිබේ. 😍😍

👉ඔයිල කෑන් 6L (ඩීසල්)
1.Caltex Super DS 15W40 – 10800/=
2.Delo Gold CI 4 15W40 – 13500/=
3.MAK 15W40 – 10000/=
4.Laughfs 15W40 – 9900/=
5.Valvoline 15W40 – 12000/=

👉ඔයිල් කෑන් 4L (Petrol)
1.Caltex Havoline 15W40 – 12000/=
2.Mobil 15W40 – 12600/=
2.MAK 15W40 – 9800/=

👉ඔයිල් කෑන් 1L (For Bikes)
1.Mobil 2050 – 2150/=
Mobil 2040 – 2250/=
2.Castrol 2050 / 2040 – 2100/=
3.Caltex 2050 / 2040 – 1900/=

👉ලූස් ඔයිල් මිල (1L ක මිල)
1. 20W50 4T – 1100/=
2. DS 40 – 1050/=
3.Hydraulic oil – 1080/=
4.2T Caltex – 1100/=

👉ග්‍රීස් බකට් (4Kg) 3750/=

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.
Negombo Road , Mirigama.
📠0777524205 (wtsapp available)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම