🛫🛫 එක්සත් රාජධානිය (UK) Deli…

, , Leave a comment

🛫🛫 එක්සත් රාජධානිය (UK) Delivery 🛫🛫
Charges ——
Over 11 kg =1kg LKR 1450
Over 15 kg =1kg LKR 1375
Over 20 kg =1kg LKR 1300

Hotline 0333154696
For More Information
+94719126500
+94740828675

(Tamil & English language
தமிழ் மொழி.
0771531632 பகிரி)

No 381 kotadeniyawa road nawana mirigama

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම