2021-09-11 වැනි දින උදේ හයට බැ…

, , Leave a comment

2021-09-11 වැනි දින උදේ හයට බැංකු ගිණුමේ විස්තර වාර්ථාව.
#මීරිගමට_හුස්මක් #Breath_to_Mirigama
#දිනපතා_ගිණුම්_වාර්ථාව
සවිස්තර වාර්ථාව මෙතැනින්
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/df2497b0-3d21-497b-af18-5d93b111f2ff/page/9IvZC?fbclid=IwAR2alV396CEdrbu9e3NQqtHYwndRPX6p6QoP2aJjJF9qiDjeeTrSgasiOQo

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම