Tagged By MONITOR, -, RS., 6800, (19″, LCD)

MONITOR  – RS. 6800  (19″ LCD)…

MONITOR – RS. 6800 (19″ LCD)…

, , No Comment

MONITOR – RS. 6800 (19″ LCD) ** ඔන්න ආයෙත් මොනිටර් ටිකක් ආව අඩුම අඩු මිලකට.. 😊 අඩුවට දුන්න කියල නෑ මාස 03ක් වගකිමක් දෙනව. ඕන අය දැන්මම කතා කරන්න. නැත්නම් වට්සැප් එකට ලියන්න. 😊 A…

Read Post →

MONITOR  – RS. 6800  (19″ LCD)…

MONITOR – RS. 6800 (19″ LCD)…

, , No Comment

MONITOR – RS. 6800 (19″ LCD) ** ඔන්න ආයෙත් මොනිටර් ටිකක් ආව අඩුම අඩු මිලකට.. 😊 අඩුවට දුන්න කියල නෑ මාස 03ක් වගකිමක් දෙනව. ඕන අය දැන්මම කතා කරන්න. නැත්නම් වට්සැප් එකට ලියන්න. 😊 A…

Read Post →